Bạn ôm nàng tôi chẳng buồn chuyện đó,
Tuy rằng, tôi yêu nàng ấy rất nhiều;
Nàng là người đã khiến tôi đổ xiêu,
Tình yêu mất mát tôi thêm chới với.
Vì yêu, tôi không chấp ai phạm tội:
Bạn yêu nàng, vì biết tôi yêu nàng;
Nàng lạm dụng tôi, thậm chí không màng,
Khổ thân bạn vì lợi riêng tôi chấp thuận.
Nếu mất nàng, là mất tình tôi đón nhận,
Và mất nàng, tôi cũng mất bạn thôi;
Hai kẻ tìm nhau, tôi mất cả rồi,
Cả hai vì tôi nằm lên thánh giá:
Đây chỉ vui; bạn với tôi là một;
Nịnh! Để nàng yêu nhưng chỉ mình tôi.