Nhan sắc ảo, sao em dùng chi thế
Dựa trên nền sắc đẹp của em đây?
Thiên nhiên không tặng, nhưng sẽ cho vay,
Nói thành thật, cho vay mà miễn phí:
Người già đẹp, vì sao em khinh thị
Bạc tiền nhiều thì em có bao dung?
Kẻ vô ích, tại sao em lại dùng
Của nhiều thế, mà sao không sống nỗi?
Với bản thân em, sống cần trao đổi
Tự dối lừa để dỗ ngọt cho em:
Em biến mất sao thiên nhiên gọi tìm,
Kiểm định được gì điều em để lại?
Vẻ đẹp trinh nguyên chôn cùng em mãi,
Mà, được dùng, thì sống có nghĩa hơn.