Bông hồng tàn
và tái tạo
bằng hạt, một cách tự nhiên
nhưng ở đâu

riêng bài thơ
nó sẽ tới
để khỏi bị giảm thiểu
sự rực rỡ của mình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)