Hãy nhìn lá
Trên cỏ thu non
Hãy ngó nhìn cho rõ...!