Cáo thèm muốn nhìn Chùm nho trên cao ngất
Cố nhảy lên túm mấy lần đều trượt mất
Nó bèn ngúng nguẩy bỏ đi
“Nho xanh, chua lắm, ra gì”
Đến bây giờ nó vẫn chê nho chán ngắt

NHO KHÔNG ĂN ĐƯỢC LÀ NHO XANH


Nguồn: Thơ ngụ ngôn Aesop (song ngữ Anh - Việt), NXB Văn học, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)