Nào ta đi! đi tranh đấu, ra chiến trường!
Đích đã nêu cao, không thể nào huỷ bỏ!

Những đấu tranh qua, hỏi có thành công?
Ai thành công? bản thân bạn? dân tộc bạn? Tạo Hoá?

Giờ bạn hãy hiểu tôi cho kỹ. Ước định này nằm trong bản chất muôn loài: từ những thành công thu được, bất cứ thành công nào, đều nảy sinh một cái gì khiến một cuộc đấu tranh lớn hơn thành tất yếu
Tiếng gọi của tôi là tiếng gọi chiến trường, tôi duy trì đấu tranh tích cực
Ai đi với tôi thảy đều phải đầy đủ vũ trang
Ai đi với tôi cũng thường phải ăn khổ, sống nghèo, chịu có người giận ghét, thù hằn, ruồng bỏ


Nguồn: Lá cỏ (trích), Walt Whitman, NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)