Sắc màu cảnh đẹp núi xuân
Đêm rồi mải ngắm quên chân về nhà
Bàn tay té nước hằng nga
Hoa thơm vương áo mặn mà sắc hương
Khi vui đâu quản dặm trường
Muốn về nhưng tiếc mùi hương núi rừng
Trời nam chuông đã vang lừng
Lâu đài ẩn tận trong rừng cây xanh