Gửi tới người xa cách,
Giá lạnh cớ sao sầu!
Gió xuân về ngay cạnh,
Đông phòng ở ngoài đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.