Bất đồng với vợ - chuyện vặt thôi,
Đầu đau tí chút – chuyện vặt thôi,
Bị cướp lột hết – chuyện vặt thôi
Cứ còn được sống là tốt rồi!

Bị mắc ung thư – chẳng là gì,
Ngáo vì thiếu rượu – chẳng là gì,
Bị đuổi khỏi nhà – chẳng là gì,
Cứ còn được sống là ô kê!

Thua bài đồng nghiệp – cũng kệ thôi,
Mơ ngủ thấy ma – cũng kệ thôi,
Ăn đòn gãy răng – cũng kệ thôi,
Cứ còn được sống là tốt rồi!

Ngủ trong đống mùn cưa – có sao đâu,
Bị đá trúng hàm – có sao đâu,
Rời hiện trường trên cáng – có sao đâu,
Khi còn được sống thật dài lâu!

Ừ thì đúng – Hễ muốn thì làm được,
Ừ thì đúng – Hễ lỗi lầm thì Chúa ở bên tôi,
Ừ thì đúng – Nhưng tôi dằn vặt mãi
Phải cảm ơn ai khi được sống trên đời!