1

Giờ lao động
             tóc tai
                      phải gọn:
tóc xoã dài
             tai nạn có ngày


2

Bọn làm ẩu chây lười
                ta quét sạch!
Công việc làm
                bảo đảm
                          chất lượng cao!


3

Đừng tán phét,
                lãng phí
                           thời gian
Sau giờ làm
                 hãy hàn huyên với bạn


4

Tán phét
           chúa lãng phí thời gian
Trong giờ lao động
                    khoá chặt mồm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)