Không có gì xoá được tình yêu
dù võ lực
dù nước mây cách trở
Đó tình yêu kia! đang sửa lại kia
đang cân lại
đang nghiền ngẫm lại
Ở đây tôi giơ cao bàn tay thơ mà ngón tựa văn xuôi
mãi mãi thuỷ chung, mãi mãi chân thành
Tôi yêu mãi
tôi nguyền như thế

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)