Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 08/06/2014 22:51 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 08/06/2014 22:55 bởi hongha83
... tôi hồi tưởng lại
Vệt sáng này vốn có
Và bấy giờ
Gọi là dải "Nêva"
Maiakôpxki "Con người"

(13 năm công tác, t.2, Tr. 77)