Vượt quá cỡ
Vượt quá tầm cần thiết
như cơn say người thi sĩ đứng trong mơ
quả cầu tim nó lớn phình ra
tim vĩ đại
          căm thù vĩ đại
          vĩ đại yêu thương
Gánh tim nặng
đôi chân
đi lảo đảo
mặc dầu
tôi
sức vóc hơn người   
thế mà
tôi kéo lê đi, thành một miếng thịt thừa
miếng thịt phụ con tim
đôi vai đại cồ lồ trĩu xuống
Tôi rót đầy thân tôi dòng sữa thơ ca
mà chẳng tràn ra
đầy tới miệng mà tôi còn rót mãi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)