Tập thơ xuất bản năm 1840, bao gồm 44 bài, được viết chủ yếu từ năm 1837 tới 1840.