Tập thơ được xuất bản năm 1856 gồm 6 quyển, 156 bài thơ được viết chủ yếu từ năm 1841 tới 1855.