Tôi sửa soạn đón cảnh rạng đông với phép lạ nhiệm màu
khi hiện ra những người đàn bà trần như nhộng
giữa những đám cây dương xỉ nguyên sơ

Những con dế nhảy trong ánh sáng
thấy trong nước những hình bóng màu xanh

Những người đàn bà đẹp hơn trái ngọt
và hơn cả những loài hoa

Đó là rạng đông của thế giới này.


Dịch qua bản Pháp văn.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)