Cảnh điêu tàn thu mau tỉnh rượu
Nó quạnh hiu tựa kiếu người thân
Chiều rồi, tựa cột tần ngần
Chẳng vể, ruột quặn gió vần lá sen

tửu tận tình do tại