對酒賦友人

多病仍多感,
君心自我心。
浮生都是夢,
浩歎不如吟。
白雪篇篇麗,
清酤盞盞深。
亂離俱老大,
強醉莫沾襟。

 

Đối tửu phú hữu nhân

Đa bệnh nhưng đa cảm,
Quân tâm tự ngã tâm.
Phù sinh đô thị mộng,
Hạo thán bất như ngâm.
Bạch tuyết thiên thiên lệ,
Thanh cô trản trản thâm.
Loạn ly câu lão đại,
Cường tuý mạc triêm khâm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhiều bệnh mà đa cảm
Lòng anh giống ý tôi
Kiếp sống toàn mộng mị
Đừng than hãy ngâm chơi
Bạch tuyết, dòng thơ đẹp
Rượu trong, những chén sâu
Loạn ly khiến già cả
Say đi lệ đừng rơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đa cảm nhiều bênh trong thân
Ý tôi lòng ông cũng gần.
Cõi tạm toàn mộng ảo hết
Than vản chi bằng thi ngâm
Bạch tuyết nhiều chương diễm tuyệt
Rượu trong chén chén cạn châm
Loạn ly sớm sinh già tuốt
Say sưa chớ khóc ướt dầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lắm bệnh tật nên nhiều mặc cảm
Tấm lòng ông cũng đậm ý tôi
Cuộc đời là mộng ảo thôi
Thở than cho lắm không ngoài ngâm thơ
Tuyết trắng gợi bao tờ thi phú
Rượu nợ mua chén chú chén anh
Loạn ly tuổi hết xuân xanh
Uống đi đừng có khóc quanh làm gì.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bệnh nhiều đa cảm lại rồi
Lòng anh cũng giống lòng tôi đó mà
Phù sinh một giấc mộng hoa
Thở dài than ngắn chẳng thà ngâm nga
Mấy hàng tuyết trắng lệ sa
Rượu trong, chén nhỏ sâu xa khôn vời
Loạn ly đều lớn già rồi
Say mèm xin chớ lệ đầy áo khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời