江樓

獨酌芳春酒,
登樓已半曛。
誰驚一行雁,
沖斷過江雲。

 

Giang lâu

Độc chước phương xuân tửu,
Đăng lâu dĩ bán huân.
Thuỳ kinh nhất hàng nhạn,
Xung đoạn quá giang vân.

 

Dịch nghĩa

Uống rượu xuân thơm một mình,
Lúc lên lầu thì trời đã xẩm tối rồi.
Ai mà không kinh hãi khi thấy một đàn nhạn,
Bay thẳng vào đám mây vắt ngang sông, cắt đám mây làm đôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Uống một mình rượu xuân thơm ngát
Lúc lên lầu trời sắp tối rồi
Ai không kinh hãi khi coi
Nhạn đàn cắt đứt mây trời làm đôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Rượi xuân thơm mình uống
Lên lầu xẩm tối rồi
Ai trông,kinh hàng nhạn
Cắt sông mây thành đôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu xuân thơm riêng uống
Xẩm tối lên lầu trông
Hãi kinh nhìn đàn nhạn
Nhất loạt cắt mây sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Uống rượu xuân thơm một mình,
Lên lầu trời đã thình lình tối nhanh.
Thấy sơ bay nhạn trời xanh,
Thẳng bay vào đám mây lành cắt ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Uống rượu xuân thơm chỉ một mình,
Lên lầu trời đã tối thình lình.
Hãi kinh khi thấy một đàn nhạn,
Bay thẳng chòm mây cắt đứt hình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời