Vạn vật sinh tiếng động
Vũ trụ luôn lặng yên
Từ lặng yên tiếng phát
Rồi tan trong lặng yên

tửu tận tình do tại