Đôi uyên ương đẹp như xuân mộng
Sản xuất trong đêm lạnh cô nàng
Tay nghề tinh xảo nét sương
Thông qua ngàn vạn nẻo đường tơ xuyên
Nhà giàu ở Trường An quyền quý
Ca kĩ nhiều vô số mỹ miều
Áo công trăm buổi may thêu
Chỉ qua lần múa là tiêu tán rồi
Múa xong thay áo mới ngay
Há không hề nghĩ công người dệt ra?