Trên Hoài Hải mây chiều ảm đạm
Trống Quảng Lăng u ám lòng người
Gió đưa đi khắp mọi nơi
Vang xa vạn dặm cuối trời mới ngưng
Nhìn bốn phía tuyệt không khói bếp
Lại nói tàn quân giặc vượt Liêu
Ngựa Hồ hướng bắc hí kêu
Người Yên, Triệu cũng ít nhiều trong quân
Chúng nghe trống mà lòng tan nát
Nói chi dân bếp tắt không cơm
Suốt đêm quả phụ khóc thầm
Thuế đà tới hạn, nộp quan lấy gì?

tửu tận tình do tại