Có con chó già nằm yên khẽ nói
Có nhiều mặt trời lên mà không nói
Có hai quầy hàng ngộn thịt ba rọi
Có một dòng sông vào cõi không tên

Con đường ngã mười loại đi chín ngả
Cuộc chơi năm xu ngã giá năm nghìn
Cứ giật nóng đi chiều nay tính trả
Con mắt thứ tư thư thả lim dim

Bao nhiêu đang nổi bao nhiêu đang chìm


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008