Cỏ non xanh mướt
Rêu phong chân tường
Bàn chân tượng đồng vẫn ướt
Một thời thù hận một thời thương


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008