Anh thơm lên môi em
Lịm cả trời sao cho kín đêm
Anh thơm lên môi em
Tri âm hàng liễu rủ buông rèm
Em thơm lên môi anh
Hương dậy thì ngây ngất đồng trinh
Em thơm lên môi anh
Rạo rực êm êm nhựa lên cành
Thơm
         thơm
                   thơm
Anh thành em cho em thành anh


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008