Còn một mùa xuân chưa vội đến
Đợi thêm chín bến ở mười sông
Còn một con người chưa kịp hẹn
Lỡ bao nhiêu chuyện ở trong lòng


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008