Sáng sớm bóc tờ lịch
Mất tích một ngày đời
Trong lòng nghe tí tách
Giọt buồn hay giọt vui

Có ai đây vừa đến
Có người nào vừa đi
Món nợ chừng đến hẹn
Xin khất thêm một kỳ

Thôi thì ta cứ nín
Dẫu mùa xuân đương thì
Lúa ngoài đồng sắp chín
Cũng như là thường khi


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008