Cuối một đời không thiếu gì tan vỡ
Anh nhìn em rạng rỡ vẻ nguyên lành
Chông chênh quá rợn người từ cửa mở
Vịn vào trời ràn rụa một màu xanh


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008