Xuân hứa nở bừng xuân hứa mới
Xuân chờ xuân đợi xuân bao dung
Người ở giữa đường còn đang hởi
Đời đang lướt tới hãy theo cùng.


Nguồn: Nhân dân số tết Canh Dần 2010