Người bay vào mây
Mây bay về đời
Đời bay xuống trời
Trời bay lên đất
Đất bay thành hơi


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008