Lửa chảy nước cháy
Một vùng cỏ áy
Xa như bàn tay
Lên đỉnh gặp đáy
Một chum nước đầy


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008