Cho dẫu nếu hồn anh sắp cạn
Xin nâng niu chắt giọt cuối cùng
Nghiêng hẳn đời anh đi mà gạn
Một giọt người rất sáng rất trong

Đậu xuống vai em
                làm giọt sương đồng


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008