Đảo điên cho thấy sự đời
Thấy trời thấy đất thấy người đảo điên
Thấy tình lắt léo như tình
Trời chao xuống thấp đất lên đến trời
Thấy khoa giao đãi nói cười
Lúc buông lúc bắt khi mời khi mua
Thấy bao mưu mẹo dối lừa
Quay cuồng thừa thiếu thiếu thừa lương tâm
Đức tài ở dưới cát lầm
Hư danh đồn thổi ở tầm trăng sao
Đảo điên đã đủ chưa nào
Tỉnh ra thu gọi xạc xào heo may
Trong veo tia nắng hanh này
Tấm lòng chân thật thẳng ngay là người
Đảo điên ta nhận ra rồi
Cái trò dở khóc dở cười đảo điên


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008