Không theo khuôn sáo cứ ngang tàng
Quanh gối dường như sấm gió vang
Tôi nói văn chương, ông chiến trận
Nghìn thu như một, chí hiên ngang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)