Non côi đứng sững lâu xa tục
Bốn mặt gió mây tự nổi thần
Ngọn bút đất trời riêng một cõi
Nào đâu người dựa dẫm nương thân ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)