Người rất người ta không đủ đức
Là anh hào ta thực kém tài
Trước Phật không biết lựa lời
Về tiên nhắc đến ta bài xích luôn
Bảo ẩn cư làm quan ta đã
Bảo hiển vinh ta lỡ thời nhanh
Biết yêu sắc tựa Trường Khanh
Tiền tài cũng học kinh doanh họ Đào
Không uống rượu ưa chào mời khách
Lúc không say chỉ thích ngắm hoa
Trên sinh ta tự nâng ta
Quay về thời cổ ta là đạt nhân

tửu tận tình do tại