Bận việc nghe thơ chẳng thấy thanh,
Ông này tai cứng thiếu phân minh.
Tạ Diễu kinh người câu thuở trước,
Mấy lời khen tụng với trời xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.