Cuốn rèm đón nguyệt tại liêu trai
Ý muốn lưu xuân chuyện quá hài
Nhắn gửi A Man thề đã hết
Đời sau tranh được đẹp đời này