Xuân chiếu tháng ba cảnh đượm nồng
Sênh ca người tụ lạch tây đông
Ngọn cây treo sáng đèn như biển
Soi trúng hồng nhi giữa má hồng