Chưa phải xuân tàn hoa đã tàn
Hoa rơi nào biết xót xuân tan
Phân minh một bóng đèn chong chiếu
Bởi tại ai mà ớn lạnh lan