Yêu đẹp nên chi hạ bút khó
Một bài nghìn sửa mới yên lòng
Bà già mà vẫn như thanh nữ
Không để ngắm đầu chưa chải xong!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)