Một nhành hoa ngắm, đủ phong lưu
Đeo đuổi làm chi vạn hộ hầu ?
Sống lại đem vàng mua ly biệt
Ấy ta tình phụ dạ đeo sầu!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)