Yên Hà, Thạch Ốc vừa thăm thú
Vượt suối luồn hoa ruổi bóng tà
Mây biếc muôn tầng, xuân một điểm
Quần sô đỏ hiện giữa nương trà!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)