Nuôi ngựa hệt như nuôi kẻ sĩ,
Cỏ thơm cung phụng phải phân minh.
Cỏ khô một gánh, vài thăng đậu,
Chớ tưởng thần long sẽ hiến mình!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.