Chẳng trở về xuôi đông sông chảy
Tuổi người già đi mãi như sông
Sợ mai mưa gió hoa tàn
Đêm đen đốt đuốc muộn màng đến xem

tửu tận tình do tại