Ngày ngày trước trăm hoa nâng rượu
Cõi trăm năm được vậy là bao
Hoa khai hoa rụng, người già
Khách cuồng ngâm mãi cuồng ca, đừng buồn

tửu tận tình do tại