Bờ tây bến Hoàng Gia xuân thắm
Bến Hoàng Gia rượu ấm hương nồng
Hoa xem rượu nhấm ca xong
Tính bao nhiêu kẻ được phong lưu vầy

tửu tận tình do tại