Đầu sông mưa lấm tấm
Thuyền đơn đêm quá lâu
Hồn quê theo khói sóng
Cùng nhau xuống Dương Châu

tửu tận tình do tại