Cúc vàng nay có khắp nơi nơi,
Say rượu lợp nhà ai dám chơi.
Vợ có khôn ngoan nên biết ý,
Giết gà làm thịt lão phu xơi.

tửu tận tình do tại