Khắp bên hàng xóm chẳng rượu trà,
Bảo con mua ở xóm thôn xa.
Lão phu vẫn khoẻ như thường vậy,
Say quá canh ba chẳng ngã à.

tửu tận tình do tại